ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NOBLABLA Mallen en Gietwerk  (Versie 22-07-2019)

Artikel 1. Definities

NOBLABLA: NOBLABLA Mallen en Gietwerk, (met overige handelsnamen Noblabla objects, Noblabla Mallen en Gietwerk en NOBLABLA) KvK nr. 18063108.
De Wederpartij: de wederpartij met wie NOBLABLA een overeenkomst aangaat, respectievelijk wenst aan te gaan, dan wel aan wie NOBLABLA een aanbieding doet of offerte uitbrengt, alsmede diens rechtsopvolgers.
Overeenkomst: iedere tussen NOBLABLA en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Producten: zowel zaken als de resultaten van diensten en opdrachten, dan wel door NOBLABLA aangenomen werk.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NOBLABLA en een wederpartij waarop NOBLABLA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met NOBLABLA, voor de uitvoering daarvan door NOBLABLA derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan door NOBLABLA, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De bij een aanbieding of offerte van NOBLABLA behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgave, opgegeven specificaties, etc. gelden als een benadering, tenzij NOBLABLA uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat deze als exacte opgave zijn te beschouwen.
 3. NOBLABLA zal bij iedere door haar gemaakte mal aangeven hoeveel afgietsels bij benadering kunnen worden geproduceerd. Nadrukkelijk wordt erop gewezen, dat het hier een schatting betreft. Mocht dat geschatte aantal niet worden gehaald, dan zal NOBLABLA in overleg met de wedepartij bekijken of een tweede mal kan worden gemaakt.
 4. De kosten van het maken van een tweede mal neemt NOBLABLA in beginsel voor haar rekening, tenzij komt vast te staan, dat bij het produceren van afgietsels door de wederpartij of de door de wederpartij ingeschakelde derde fouten zijn gemaakt, welke NOBLABLA niet aan te rekenen zijn. De noodzakelijke transport-/verzendkosten (van en naar de wederpartij)  om een tweede mal te kunnen maken en aan de wederpartij beschikbaar te kunnen stellen zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat er altijd een bruikbaar model, zoals het oorspronkelijke model, beschikbaar is voor het geval  het oorspronkelijk model niet meer voorhanden is.
 6. Ook in die gevallen wanneer er iets met de (af)levering van een product buiten de verantwoordelijkheid van NOBLABLA niet in orde blijkt te zijn, zijn alle noodzakelijk te maken kosten, waaronder transport-/verzendkosten (van en naar de wederpartij),  voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, kosten van transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de kostprijsfactor van bestelde producten, waaronder de kosten van lonen en grondstoffen, tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is NOBLABLA gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Indien NOBLABLA een aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook gedaan, heeft gebaseerd op door de wederpartij opgegeven afmetingen, maten en gewichten, waarvan bij het in ontvangst nemen van het object/model door NOBLABLA blijkt, dat die afwijken of onvolledig zijn van de opgave door de wederpartij, is NOBLABLA gerechtigd haar geoffreerde prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 4. De geoffreerde prijs is exclusief de door NOBLABLA noodzakelijk werkzaamheden om het model/object bij te werken/restaureren om aan de overeengekomen opdracht te voldoen.
 5. NOBLABLA zal aan de wederpartij de onder lid 3 en 4 genoemde feiten en omstandigheden melden, alvorens met de uit te voeren werkzaamheden aanvang wordt genomen.

 

Artikel 5. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij NOBLABLA schriftelijk in gebreke te stellen. NOBLABLA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog aan de overeenkomst uitvoering te geven.
 2. Indien NOBLABLA gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan NOBLABLA ter beschikking heeft gesteld.
 3. Levering geschiedt af bedrijf van NOBLABLA. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor (af)levering, is NOBLABLA gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en voor risico van de wederpartij. Ieder vervoer geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij zonder dat NOBLABLA daarvoor aansprakelijk kan  worden gesteld.
 4. De wederpartij dient de zaken binnen 14 dagen, nadat NOBLABLA aan de wederpartij heeft gemeld dat die ter beschikking staan van de wederpartij, af te nemen tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
 5. NOBLABLA heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder dit vooraf door de wederpartij te laten accorderen.
 6. NOBLABLA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan NOBLABLA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van wat waarvoor hij ten opzichte van NOBLABLA gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van NOBLABLA daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. NOBLABLA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 1. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. na het sluiten van de overeenkomst NOBLABLA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
 3. de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van NOBLABLA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is NOBLABLA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door NOBLABLA in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van NOBLABLA tot dat de wederpartij alle verplichtingen uit de met NOBLABLA gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. De eigendom van het door NOBLABLA gemaakte product, in het bijzonder een gemaakte mal, gaat eerst op de wederpartij over, nadat de wederpartij aan alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder specifiek wordt verstaan: volledige betaling.
 3. De wederpartij dient steeds al wat te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van NOBLABLA veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om NOBLABLA daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

Artikel 8. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij op het moment waarop zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht/geraken of naar de wedepartij worden vervoerd.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. NOBLABLA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. NOBLABLA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover NOBLA ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NOBLABLA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De wederpartij dient die factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien NOBLABLA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is geregeld.
 2. NOBLABLA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat NOBLABLA is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. NOBLABLA is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat aan de door de wederpartij afgegeven zaak/zaken (object), van welke zaak/zaken (object) NOBLABLA een afgietsel/mal moet maken, daaronder begrepen verkleuring van het object of het (af)breken van onderdelen van het object.
 4. Indien NOBLABLA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NOBLABLA beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van NOBLABLA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. NOBLABLA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NOBLABLA aan de overeenkomst te laten  beantwoorden, voor zover deze aan NOBLABLA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. NOBLABLA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade als gevolg van vervoer alsmede gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van vervoer, ook al geschiedt dat vervoer door NOBLABLA naar de plaats van bestemming, komt steeds voor rekening en risico van de wederpartij.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NOBLABLA of zijn voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde ondergeschikten.
 9. Ieder recht op schadevergoeding vervalt, indien de wederpartij daarop niet binnen 14 dagen na ontdekking van de schade schriftelijk en uitdrukkelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twee maanden na levering van het product is opgetreden.

 

Artikel 11. Betalingen

 1. Betaling dient direct bij aflevering te geschieden via elektronische- of pinbetaling per bank of contante betaling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. NOBLABLA zal, tenzij anders overeengekomen, haar facturen digitaal aan de wederpartij doen toekomen, op het moment dat de overeengekomen zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. NOBLABLA is gerechtigd bij opdrachten/overeenkomsten boven de € 1.000,00 een voorschotbedrag te vragen van minimaal 30% van de totale opdrachtsom. Betaling dient te geschieden zoals onder punt 1 aangegeven. NOBLABLA zal eerst ná betaling van het voorschotbedrag starten met uitvoering van de overeenkomst.
 4. De resterende 70% van de totale opdrachtsom zal worden gefactureerd zoals onder punt 2 aangegeven, zodra de overeengekomen zaken ter beschikking van de wederpartij staan, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de wederpartij van rechtswege in betalingsverzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is tot de dag der volledige betaling.
 6. Indien de wederpartij in verzuim of gebreke is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
 7. Gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.
 8. Over de in lid 6 genoemde kosten is de wederpartij eveneens rente verschuldigd.
 9. In geval van niet- of niet-tijdige betaling door de wederpartij, dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige andere op de wederpartij rustende verplichting is NOBLABLA gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van NOBLABLA om nakoming van de overeenkomst te vorderen of vergoeding van de wederpartij van door NOBLABLA ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade.
 10. Zo lang de wederpartij niet volledig aan alle op haar rustende verplichtingen ten opzichte van NOBLABLA heeft voldaan is NOBLABLA gerechtigd leveringen op te schorten of alvorens tot levering van zaken over te gaan, van de wederpartij te verlangen dat de levering geheel of gedeeltelijk vooruit wordt betaald, dan wel betaling bij aflevering geschiedt, dan wel tot genoegen van NOBLABLA zekerheid wordt gesteld voor nakoming van de betalingsverplichting ten opzichte van NOBLABLA.

 

Artikel 12. Garanties, reclames, verjaringstermijn, etc.

 1. NOBLABLA kan geen garanties geven, dat de originele zaak (=model) nog volledig in tact zal zijn, na de overeengekomen werkzaamheden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Verwezen wordt ook naar artikel 10 lid 3.
 2. De door NOBLABLA te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 3. Iedere vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming zijdens NOBLABLA komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NOBLABLA, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver-/bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op schadevergoeding of tegemoetkoming toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar NOBLABLA geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, temperaturen, etc.
 4. De wederpartij dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daaronder wordt mede verstaan te onderzoeken of het geleverde voldoet aan de tussen partijen overeengekomen opdracht.
 5. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen één week na (af)levering aan NOBLABLA schriftelijk te geschieden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan NOBLABLA te worden gemeld. De schriftelijke melding van het gebrek dient gedetailleerd en volledig omschreven te zijn, zodat NOBLABLA daar adequaat op kan reageren. De wederpartij dient NOBLABLA in staat te stellen een klacht te onderzoeken.
 6. Indien de wederpartij tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 7. Indien van een gebrek later dan de in lid 5 vermeld melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat, dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal NOBLABLA de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel indien retourzending redelijkerwijs niet mogelijk is schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van NOBLABLA, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen.
 9. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan NOBLABLA te retourneren en de eigendom daarvan aan NOBLABLA te verschaffen, tenzij NOLABLA anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, zoals onderzoekskosten voor NOBLABLA geheel voor rekening van de wederpartij.
 11. Na verloop van voormelde termijnen zullen alle kosten voor herstel of vervanging, waaronder administratie-, verzendkosten of anderszins, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendommen

 1. NOBLABLA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. NOBLABLA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Iedere wederpartij die een opdracht aan NOBLABLA verstrekt staat er voor in dat het verstrekken van die opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, zoals een auteursrecht of een beeld- of merkrecht van een ander.
 4. Indien,  ondanks wat in lid 3 gesteld, daarvan toch sprake mocht zijn, dan vrijwaart de wederpartij NOBLABLA in ieder geval voor aanspraken die derden in dat geval jegens NOBLABLA geldend mochten maken.

 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Partijen zullen zich pas tot de rechter wenden nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het gerezen geschil in onderling over leg op te lossen.
 2. Op iedere overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij een overeenkomst betrokken partij daar woonplaats heeft is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De rechter in de woonplaats van NOBLABLA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.